Mir sinn ëmmer rem frou, wann aner Studenteveräiner eis op hir Intercerclen alueden. Mat Plaiséier ginn mir eis Kollegen an hier Studentestied op Wien, Stroossbuerg, Oochen, Innsbruck, München, Kaiserslautern, Freiburg, an an an… besichen an huelen do un den flotten Events deel, déi den jeweilegen Cercle fir sein Intercercle organiséiert huet. Op Intercerclen ass gudd Stemmung secher firprogramméiert an et léiert een ëmmer vill nei Leit kennen.

Leave a Reply